Fastighetsregister

Stadsbyggnadskontorets lantmäteriavdelning svarar för fastighetsinformation i Lunds kommun.

Informationen är registrerad i det rikstäckande fastighetsdatasystemet och av oss kan du få ut uppgifter om fastighetsbeteckning, adress, storlek och läge, servitut, detaljplaner med mera för fastigheter som ligger inom kommunen.

Till fastighetsregistret hör också registerkartan som visar aktuell fastighetsindelning.

Lunds kommun ansvarar också för lägenhetsregistret, som är ett underlag för folkbokföring och bostadsstatistik. Varje kommun uppdaterar uppgifterna i registret efter information från dig som fastighetsägare.

Lämna in uppgifter till lägenhetsregister, småhus

Lämna in uppgifter till lägenhetsregister, flerbostadshus