Vilda djur och skyddsjakt

Kommunen kan ingripa om vilda djur utgör en olägenhet för människors hälsa eller miljö. Ansvaret för att hantera vilda djur som orsakar skada eller stör ligger först och främst på fastighetsägaren, såväl kommunal som privat. Kommunen kan fatta beslut om skyddsjakt på kommunal mark om det bedöms nödvändigt för att skydda människors hälsa. Här kan du också läsa om hur du rapporterar sjuka fåglar.

Fåglar, rådjur, rävar och vildsvin

Fåglarna lockas till staden av god tillgång på mat och boplatser och avskjutning har mycket sällan någon effekt. Det är fastighetsägarens ansvar att minska risken för störande häckning genom förebyggande åtgärder.

Störande älgar, rådjur, vildsvin, skabbrävar och grävlingar får den enskilda fastighetsägaren själv freda sig och sin tomt mot på de sätt som är tillåtna. Tips:

  • Plocka upp fallfrukt och ekollon
  • Använd täckt kompost
  • Rensa vildvuxna hörn
  • Underhålla staket och grindar.
  • Elstängsel fungerar bäst för vildsvin.

Råkor och kajor

Råkan är en fågel som gärna bor i träd i stadsmiljö och som dessutom lever i stora kolonier för trygghetens skull. De bosätter sig gärna nära bebyggelse där hotet från rovfåglar är mindre och det finns gott om lättillgänglig föda. Många upplever besvär när råkkolonierna blir för stora, i form av bland annat störande ljud och fågelspillning. Det är tyvärr svårt att åtgärda dessa problem. Att hugga ner träd är ingen lösning då dessa också är en del av vår stadsbild och närmiljö.

Att skjuta fåglar är ingen långsiktig lösning. Rent praktiskt är det svårt att uppnå ett gott resultat och dessutom återkommer ständigt nya individer till samma plats om inte förutsättningarna för fåglarna försämras. För närvarande råder förbud mot att skjuta råkungar och den skyddsjakt som är tillåten på vuxna fåglar under en period av året har mycket liten effekt.

Om fåglarna upplevs som en sanitär olägenhet kan du kontakta miljöförvaltningen:
miljoforvaltningen@lund.se eller telefon 046 - 359 52 61.

Sjuka fåglar

West Nile-virus (WNV) och Usutuvirus (USUV)

Juli 2019: Under senare år har West Nile-virus (WNV) och Usutuvirus (USUV) spridit sig i Europa och så långt norrut som till Tyskland. Virusen har i nya områden orsakat sjukdomsutbrott och dödlighet hos fåglar. Övervakning av döda fåglar är därför ett effektivt sätt att tidigt upptäcka sjukdomen. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ber om allmänhetens hjälp med att rapportera in alla döda fåglar som hittas söder om Dalälven. 

Läs mer om smittan och om hur du rapporterar på SVAs webbplats

Fågelinfluensa

Fågelinfluensa drabbar framför allt sjöfåglar. Om du hittar flera döda sjöfåglar ska det rapporteras till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), tel. 018-67 40 00 eller mejladress vilt@sva.se.SVA bedömer om fåglarna ska tas in för provtagning och obduktion.

Generellt ska man undvika att röra döda djur och fåglar som man hittar i naturen på grund av risken för flera smittor. Använd handskar om du måste flytta ett dött djur och tvätta händerna efteråt.

Vilda djur som kan orsaka skada eller sprida smitta

Det är fastighetsägarens ansvar att bedöma och ta till åtgärder mot djur som kan orsaka skada eller sprida smitta på egendomen. Det kan exempelvis röra sig om grävlingar eller skabbrävar.

Skadade vilda fåglar och djur

Större vilda djur som upptäcks skadade eller är sjuka hanteras av fastighetsägare eller jakträttsinnehavare. Om djuret kan utgöra en fara för trafiken eller om du är osäker på vem som äger marken, kontakta polis  på 114 14. På Naturvårdsverkets webbplats finns information om vad du bör göra vid en trafikolycka med vilda djur, eller när du hittat ett skadat eller sjukt vilt djur.

När det gäller mindre djur och fåglar som påträffas skadade, se Naturskyddsföreningens information nedan. Har du frågor som gäller sjuka vilda fåglar kan du även ta kontakt med en lokal ornitologisk förening. Kommunen tar inte hand om sjuka eller skadade vilda djur.

Döda vilda djur

Att hitta enstaka döda djur ute i naturen är normalt. När vilda djur avlider inom bebyggelse är det sällan något problem ur hygienisk synvinkel och låter man dem bara vara kommer naturen själv att ta hand om dem. Om det är ett stort djur eller om det ligger på olämplig plats kontaktas markägaren eller fastighetsägaren.

Döda katter och hundar anmäls direkt till polisen på tfn 114 14, som kan göra en ägarkontroll.

Vissa däggdjur och fågelarter tillhör staten och hanteras enligt information på Naturvårdsverkets webbplats nedan.

Förvildade och skadade katter

Du kan vända dig till kommunens miljöförvaltning om det gäller katter som kan utgöra en sanitär olägenhet. Gäller det förvildade, övergivna/skadade katter hittar du information och nummer till anmälningstelefon hos Länsstyrelsen nedan. Upphittad död katt anmäls till polisen på telefon 114 14 som har möjlighet att leta efter kattens ägare.

Skyddsjakt i särskilda fall

Kommunen kan fatta beslut om skyddsjakt om det bedöms nödvändigt för att skydda människors hälsa.

Vildsvin är vanligtvis nattaktiva. Skyddsjakt på vildsvin görs aldrig i bostadsområden eftersom det är för farligt att skjuta i trädgårdar i mörker med de vapen som krävs. Dessutom skapar det en orimlig störning för de boende åtskilliga hundra meter omkring som ligger och sover. Vildsvin kan förflytta sig långa sträckor under ett dygn och oftast handlar det om att under en längre tid kartlägga i vilka områden de rör sig, och om det finns betydande problem, därefter bedriva förebyggande jakt på dagtid.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/skyddsjakt

Kontakt

Mark och exploatering

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se