Ovanligt många vill bygga nytt eller riva

Just nu får vi in många lovansökningar och anmälningar vilket innebär att det kan dröja innan du får återkoppling. Vi eftersträvar att svara inom 48 timmar men under sommartid kan dröja längre. Handläggningstiden är normalt max 10 veckor men kan nu bli längre, upp mot 20 veckor. Vi beklagar detta och ber om förståelse för situationen.

Under sommaren har bygglovsavdelningen telefontid vardagar kl 10-11.
Telefon: 046-359 50 00 E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Tillbyggnad och nytt hus

Du behöver bygglov om du ska bygga ett nytt hus, bygga till det du redan har eller om du vill ändra utseende på ditt hus. Utanför område med detaljplan och samlad bebyggelse får du bygga en mindre tillbyggnad på ditt bostadshus eller en mindre friliggande byggnad (komplementbyggnad) utan bygglov. Men du behöver fortfarande göra en anmälan och få startbesked innan du påbörjar dina åtgärder.

Ligger din fastighet inom ett område med detaljplan krävs bygglov. Av detaljplanen framgår hur fastigheten får bebyggas. Om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område rekommenderar vi dig att först söka förhandsbesked.

Utanför område med detaljplan är en mindre tillbyggnad eller en mindre friliggande byggnad (komplementbyggnad) bygglovsbefriat. Men innan du påbörjar dina åtgärder behöver du lämna in en anmälan och få ett startbesked. Som en tumregel får en tillbyggnad innebära högst 50% ökning av byggnadens ursprungliga area eller som mest 50 kvadratmeter. Komplementbyggnaden ska till sin karaktär och användning underordna sig huvudbyggnaden.

Hitta gällande detaljplaner och områdesbestämmelser på en karta. 

Mer information om förhandsbesked

Exempelritningar

Exempelritning på nybyggnad av enbostadshus med nybyggnadskarta
Exempelritning på tillbyggnad av enbostadshus

Att tänka på innan du ansöker om lov

Som fastighetsägare ansvarar du för att ordna parkering för din fastighet i enlighet med kommunens parkeringsnorm. Där beskrivs vilket ansvar byggherrar och fastighetsägare har för att tillgodose en rimlig efterfrågan på parkeringsplatser.
Lunds kommuns parkeringsnorm

Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla så kallade varsamhetsbestämmelser, främst inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Det innebär att i dessa områden kan det behövas bygglov, rivningslov och anmälan för åtgärder som annars inte kräver detta.
Mer information om kulturhistoriska byggnader och miljöer

Ligger din fastighet nära vatten kan dina planer påverkas av strandskyddet. Det krävs dispens enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag.
Mer information om strandskydd

Ska du bygga ett stall, börja använda ett utrymme till djurhållning som tidigare använts till något annat eller sätta upp ett hägn behöver du ansöka om förprövning hos länsstyrelsen. Förprövning ska inte förväxlas med ett vanligt bygglov som du söker hos kommunen. En byggnation kan alltså kräva både bygglov och förprövning.
Mer om förprövning

Råd och riktlinjer för utemiljö vid förskolor
Boverkets webbplats
Läs hur du kan bygga mer energieffektivt på Energi- och klimatrådgivarna i Skånes webbsida

Ansök om lov / gör en anmälan

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror på vad du planerar att göra och på vilken plats.

Mer information om avgifter och taxor

Bygglovsguider

Guide - Bygga större byggnad
4. Gör din ansökan
3. Handläggning
2. Bilagor för större byggnad
1. Förberedelser för att bygga större byggnad
Guide - Bygga industri eller verkstad
1. Förberedelser
2. Bilagor
3. Handläggning
4. Gör din ansökan
Guide - Bygga flerbostadshus
1. Förberedelser
2. Bilagor
3. Handläggning
4. Gör din ansökan
Guide - Bygga komplementbyggnad
4. Gör din ansökan
3. Handläggning
2. Bilagor
1. Förberedelser
Guide - Bygga bostadshus eller fritidshus
7. Gör din ansökan
3. Ansökan, handläggning och avgift
2. Bilagor
1. Förberedelser

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Telefontid alla vardagar kl 10:00-11:00
Drop-in-tiden på kommunhuset Kristallen är tills vidare inställd, på grund av sjukfrånvaro. 

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte drop-in-tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. 

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se