Tillbyggnad och nytt hus

Du behöver bygglov om du ska bygga ett nytt hus, bygga till det du redan har eller om du vill ändra utseende på ditt hus.

Ligger din fastighet inom område med detaljplan krävs bygglov. Av detaljplanen framgår hur fastigheten får bebyggas. Om din fastighet ligger utanför ett detaljplanerat område rekommenderar vi dig att först söka förhandsbesked.

Utanför område med detaljplan och samlad bebyggelse får du utan bygglov göraen mindre tillbyggnadpå ditt bostadshus samt uppföraen komplementbyggnad. Om du bygger till ska du lämna in en anmälan. Som en tumregel får en tillbyggnad innebära högst 50% ökning av byggnadens ursprungliga area eller som mest 50 kvadratmeter. Komplementbyggnaden ska till sin karaktär och användning underordna sig huvudbyggnaden.

Gällande detaljplaner

Mer information om förhandsbesked

Din bygglovsansökan

Handlingarna skiljer sig något åt om du planerar att bygga en- och tvåbostadshus (exempelvis villa, rad- eller parhus) eller om planerna är för ett större byggprojekt.

Ansökan för en- och tvåbostadshus

 • Ansökningsblankett–En kontrollansvarig behövs i de flesta fall.
  Mer om kontrollansvarig.
 • Situationsplan –Redovisa markens huvudsakliga användning. Rita in nybyggnad/tillbyggnad och ange yttermått, placering på tomten genom mått till tomtgränser samt plushöjder på färdigt golv. Skala 1:400.Ladda ner kartunderlag till din situationsplan.
 • Nybyggnadskarta–Rita in nybyggnad/tillbyggnad och ange yttermått, placering på tomten genom mått till tomtgränser samt plushöjder på färdigt golv. Om någon byggnad på tomten ska rivas markeras denna. Skala 1:400.
 • Arkitektritningar–Planer, fasader och sektion i skala 1:100.
 • Övriga handlingar –Om du behöver komplettera din bygglovsansökan med ytterligare handlingar kommer stadsbyggnadskontoret att ta kontakt med dig.
 • Kontrollplan.Mer information om kontrollplan.

Exempelritning på nybyggnad av enbostadshus med nybyggnadskarta
Exempelritning på tillbyggnad av enbostadshus

Läs hur du kan bygga mer energieffektivt på Energi- och klimatrådgivarna i Skånes webbsida

Ansökan för flerfamiljshus och andra större projekt

 • Ansökningsblankett –En kontrollansvarig behövs i de flesta fall.
  Mer om kontrollansvarig.
 • Nybyggnadskarta –Redovisa nybyggnad och ange yttermått, placering på tomten genom mått till tomtgränser samt plushöjder på färdigt golv. Om någon byggnad på tomten ska rivas markeras denna. Skala 1:400.
 • Situationsplan – Redovisa markens huvudsakliga användning. Rita in nybyggnad/tillbyggnad och ange yttermått, placering på tomten genom mått till tomtgränser samt plushöjder på färdigt golv. Skala 1:400.
 • Markplaneringsritning –Redovisa hur in- och utfarter, parkering och dagvatten ska anordnas samt markens plushöjder runt byggnad, vid tomtgränser, för gata, parkering och brandvägar.
 • Arkitektritningar–Planer, fasader och sektioner.
 • Övriga handlingar –Beroende på projektets art kan till exempel material- och kulörredovisning, illustrationer, verksamhetsbeskrivning eller parkeringsutredning behövas.

Att tänka på

Som fastighetsägare ansvarar du för att ordna parkering för din fastighet i enlighet med kommunens parkeringsnorm. I parkeringsnormen står det riktlinjer för vilka krav som ska ställas på byggherrar och fastighetsägare så att en rimlig efterfrågan på parkering kan tillgodoses.

Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla så kallade varsamhetsbestämmelser, främst inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Det innebär att i dessa områden kan det behövas bygglov, rivningslov och anmälan för åtgärder som annars inte kräver detta.

Det krävs också dispens enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Lunds kommuns parkeringsnorm

Mer information om kulturhistoriska byggnader och miljöer

Mer information om strandskydd

Råd och riktlinjer för utemiljö vid förskolor

Boverkets webbplats

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Telefontid alla vardagar kl 10:00-12:00
Drop-in-besök på kommunhuset Kristallen
onsdag-fredag kl 10:00-12:00.

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte drop-in-tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. För mer information, kontakta Medborgarcenter.

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se