Svartbygge, olovligt byggande

Om du utan lov gör något som behöver anmälan, bygg, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande eller svartbygge i dagligt tal. Det är också olovligt att börja bygga något utan startbesked eller att till exempel flytta in i eller använda det byggda utan slutbesked.

Kommunen är skyldig att se till att reglerna följs och att felet rättas till. Om du bryter mot plan- och bygglagen riskerar du att behöva riva det du har byggt, återställa till ursprungligt skick och betala straffavgifter för överträdelsen.

Det spelar ingen roll om felet begåtts av misstag eller om du inte kände till reglerna. Kommunen dömmer ut en sanktionsavgift i de fall där byggherren ”byggt svart” eller på annat sätt inte följt gällande lagstiftning och det kan få stora ekonomiska konsekvenser både för privatpersoner och för företag.

Därför är det viktigt att alltid först kontrollera vad som gäller för den åtgärd man vill utföra. Har du frågor är du välkommen att kontakta stadsbyggnadskontoret.

Tillsynsanmälan

Om du tror att någon till exempel har påbörjat en olovlig byggnation eller om din granne har ovårdad tomt eller byggnad kan du göra en tillsynsanmälan. Stadsbyggnadskontoret handlägger anmälningarna och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet. 

Gör enkelt en tillsynsanmälan via vår e-tjänst, du väljer själv om du vill vara anonym.
Du kan också fylla i blanketten för tillsynsanmälan och skicka den till stadsbyggnadskontoret@lund.se. Vill du vara anonym lämnar du in den i receptionen på kommunhuset Kristallen, Brotoget 1 i Lund.

Tillsynsanmälan

Blankett för tillsynsanmälan hittar du här under Bygga, riva och förändra.

Bygglov i efterhand

Har du byggt olovligt finns det alternativ för att göra rätt:

  • Att ansöka om lov i efterhand om det är sannolikt att lov kommer att beviljas. Lovet prövas på samma sätt som alla andra lov. Utöver den vanliga avgiften för prövning av lovet tillkommer sanktionsavgiften.
  • Att riva byggnaden och återställa platsen om lov inte kan beviljas. Sanktionsavgift tas ut.
  • Att ta bort det olovligt byggda innan ärendet tas upp på byggnadsnämndens sammanträde. I så fall kan saken avskrivas och sanktionsavgift tas inte ut.

Byggsanktionsavgift

Byggsanktionsavgiften är en avgift som tas ut vid olovligt byggande. Avgiften tas ut av kommunen med stöd av plan- och bygglagen. Avgiften är baserad på den påbörjade åtgärdens area och det prisbasbelopp som gäller för det år som beslut om byggsanktionsavgift fattas.

Om flera olika lovpliktiga eller anmälningspliktiga åtgärder gjorts utan tillstånd så adderas summorna.

Gamla olovliga åtgärder

Om det har gått mer än 10 år från att det olovliga byggdes kan byggnadsnämnden inte ingripa eller begära rättelse. Det innebär inte ett godkännande eller legaliserande av det olovligt utförda. Den enda byggåtgärden som inte har någon preskriptionstid är om en bostadslägenhet ändrar användning till något annat ändamål än bostad. Inom en sådan ändring kan man ingripa oavsett hur lång tid som gått sedan ändringen.