Solceller, solfångare

Du behöver inte söka bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område. Solcellspanelerna eller solfångarna måste dock följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa den gällande detaljplanen.

Men det krävs bygglov för solenergianläggningar på byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov krävs även för sådana åtgärder inom och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.

Utanför detaljplanerat område är montering av solenergianläggningar på byggnader fortsatt bara bygglovspliktigt om det är reglerat i områdesbestämmelser.

Om du är osäker på vad som kommer att gälla för just din fastighet är du välkommen att kontakta stadsbyggnadskontoret för vägledning.

På kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan det bedömas vara olämpligt att göra denna typ av utvändiga ändringar. Är du osäker på vad som gäller för ditt hus är du välkommen att kontakta stadsbyggnadskontorets bygglovhandläggare.

Information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.

Kommunens energi- och klimatrådgivare hjälper gärna till med övriga råd inför dina solcellsbeslut.

Information om gratis energi- och klimatrådgivning.

Om du behöver söka bygglov för din solenergianläggning behöver din ansökan  innehålla:

  • Situationsplan – skala 1:400 som visar vilken byggnad eller plats ansökan avser.Ladda ner kartunderlag till din situationsplan.
  • Takplanritning – skala 1:100, om anläggningen monteras på tak med låg lutning.
  • Fasadritning – skala 1:100 om anläggningen monteras på tak med brant
    lutning.
  • Kontrollplan. Mer information om kontrollplan.
  • Övriga handlingar – Om du behöver komplettera din ansökan med ytterligare handlingar kommer stadsbyggnadskontoret att ta kontakt med dig.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/solceller

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Telefontid alla vardagar kl 10:00-12:00
Drop-in-besök på kommunhuset Kristallen
onsdag-fredag kl 10:00-12:00.

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte drop-in-tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. För mer information, kontakta Medborgarcenter.

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se