Skyltar och vepor

Du som vill måla på fasaden eller sätta upp en skylt behöver oftast söka bygglov. Du behöver alltid bygglov om skylt eller målning är större än fem kvadratdecimeter och fastigheten ligger inom detaljplanerat området. Däremot är inte till exempel skyltar i fönster, uppfällningsbara markiser och flaggor bygglovspliktiga. Om du vill flytta eller ändra färg och form på en redan uppsatt skylt måste du också söka bygglov.

Bygglovsplikten gäller gäller både reklamskyltar och skyltar för butik och verksamhet. Men för en vepa som informerar om en engångsföreteelse under en mycket begränsad tid, som längst fyra veckor, krävs inte bygglov.

För gatupratare krävs inte bygglov, men däremot tillstånd från polismyndigheten och tekniska förvaltningen.

Gällande detaljplaner

Huvudprinciper vid skyltning

All skyltformgivning måste göras med omdöme och omsorg. Skyltar ska underordnas byggnader och gatumiljö så att de inte dominerar stadsbilden. Det är viktigt att skyltars material och konstruktion har god beständighet och tål väder och vind. Skyltar ska kunna åldras vackert.

Som vägledning för dig som tänker söka bygglov för att sätta upp en skylt har stadsbyggnadskontoret tagit fram ett skyltprogram. 

Skyltprogrammet i korthet

 • Skylt ska placeras i direkt anslutning till verksamheten.
 • Skylt ska placeras vid fönster eller dörr i bottenvåningen och bara i undantagsfall accepteras placering av skylt högre upp på fasaden.
 • Skylt ska placeras under takfot. Om det inte finns plats för skylt på fasaden kan takskylt i vissa fall accepteras, men skylten ska i så fall placeras så att den ryms inom byggnadens siluett.
 • Utstående skyltar, så kallade flaggskyltar, får sträcka sig högst 1,2 meter utanför fasaden och ska placeras minst 2,5 meter över marknivån.
 • Skylt ska till färg och form underordnashus och gatumiljö.Skylt bör inte sättas upp på pilastrar, gesimser, burspråk och andra viktiga fasaddetaljer.Skylt får inte utgöra en egen byggnadsdel (skärmtak eller liknande).
 • Rörlig, blinkande eller bildväxlande skylt får inte sättas upp i stadskärnan.  
 • Onödig upprepning av budskap tillåts inte.

Hela skyltprogrammet

Ansökan om skyltlov

Utöver ansökningsblanketten ska din ansökan innehålla

 • Situationsplan
  Visa skyltens läge på fastigheten. 
 • Ritningar
  Ritning på skylten med mått, material och kulör. Fasadritning som visar hur skylten ser ut på byggnaden. Redovisa även avståndet mellan skyltens underkant och marken.
 • Övriga handlingar
  Till exempel foto av skylten eller ett fotomontage som visar skylten i sin miljö. 

Ladda ner skyltlovsblanketten.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Handläggare för skyltlov

Birgitta Rydberg Mitchel
Postadress: 
Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
E-post: birgitta.mitchell@lund.se

Bygglovavdelningen

Drop in och telefontid alla vardagar
klockan 10.00-12.00.
Tider för öppenmottagning i de östra orterna.

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. Du kan också besöka eller ringa Medborgarcenter.

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se