Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartor används ofta som underlag för bygglovsansökan vid exempelvis nybyggnation eller tillbyggnad. Det finns flera typer av nybyggnadskartor och du kan beställa alla hos stadsbyggnadskontoret.

När behöver du en nybyggnadskarta?

Du behöver en nybyggnadskarta för alla typer av huvudbyggnader och om du planerar någon form av nybyggnad närmare än en meter från fastighetsgränsen. Som regel behöver du även en nybyggnadskarta om din nybyggnad är större än 50 m2 eller om din nybyggnad ska uppföras närmare än 4,5 meter från fastighetsgränsen, inom planlagt område.

Vilken typ av nybyggnadskarta du behöver beror på vilka åtgärder du planerar.

 • Nybyggnadskarta typ A krävs vid nybyggnation av huvudbyggnad där anslutning till kommunalt vatten och avlopp skall göras.
 • Nybyggnadskarta typ B krävs vid nybyggnation utanför planlagt område (utan anslutning till kommunalt vatten och avlopp) samt vid större tillbyggnader inom planlagt område.
 • Nybyggnadskarta typ C krävs vid mindre tillbyggnader (inom planlagt område) där avståndet till fastighetsgräns är 1-4,5 meter.
 • Nybyggnadskarta typ C+ krävs vid större tillbyggnader utanför planlagt område samt vid mindre tillbyggnader närmre fastighetsgräns än 1 meter.

Är du osäker på om eller vilken nybyggnadskarta du behöver är du välkommen att kontakta bygglovavdelningen varje vardag klockan 10.00–12.00 på telefonnummer 046-359 75 00.

Riktlinjer för nybyggnadskarta

Beställning av nybyggnadskarta

Om du har möjlighet ber vi dig att i första hand göra beställning via e-post: kartor@lund.se

Du kan också ringa Mirela Teskera på telefonnummer 046-359 56 08, Jesper Lambreus på telefonummer 046-359 35 36 eller Kalle Osietzki på telefonnummer 046-359 59 06.

Vill du skicka ett traditionellt brev till oss gör du det till Stadsbyggnadskontoret, Lantmäteriavdelningen, Box 41, 221 00 Lund.

Ange följande information när du beställer nybyggnadskartan:

 • Fastighetsbeteckning eller adress.
 • Faktureringsuppgifter inklusive organisationsnummer/personnummer
 • Önskat leveranssätt. Din nybyggnadskarta kan levereras digitalt som PDF-fil, DWG-fil (som går att öppna i CAD-program) eller utritad på papper.
 • Har du för avsikt att ansluta dig till kommunalt vatten och avlopp?

Vid uppförande av tillbyggnad/komplementbyggnad behöver vi också veta:

 • Beräknad storlek på tillbyggnad i kvadratmeter.
 • Beräknat minsta avstånd till fastighetsgräns.

Beroende på vilken information nybyggnadskartan ska innehålla kan det ta upp till en månad innan du får den. Nybyggnadskartan är giltig i fem år.

Avgifter

Avgiften baseras på karttyp och fastighetens area och debiteringen sker efter byggnadsnämndens taxa som är antagen av kommunfullmäktige. Taxan innebär att debiteringen sker på schabloniserade formler istället för beräkning av faktiskt nedlagd tid för att utföra uppdraget.

Priser 2020 (kronor) A-karta B-karta C-karta C+-karta
Enbostadshus/enstaka byggnad (oavsett tomtyta) 8 514  6 244  ej valbar ej valbar
Övriga byggnader*, tomtyta ≤ 1999 kvm 8 514  6 244  1 987  2 838 
Övriga byggnader*, tomtyta 2000-4999 kvm 14 190  8 514  3 406  4 541 
Övriga byggnader*, tomtyta 5000-9999 kvm 19 866  11 352  4 541  6 811 
Övriga byggnader*, tomtyta 10000-15000 kvm 25 542  14 190  5 960  8 514 

* det vill säga sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar.

 

Vad ska redovisas på nybyggnadskartan?

 • Nybyggnad/tillbyggnad ritas in och måttsätts med yttermått. Läget på tomten redovisas genom att avstånden till minst två vinkelräta tomtgränser eller andra kända punkter anges med mått.
 • Planerad och befintlig byggnads höjdläge anges med höjdmått på färdigt golv i förhållande till befintligt golv eller kartans nollplan.
 • Befintlig byggnad som ska rivas markeras.
 • All ursprunglig information på nybyggnadskartan ska finnas kvar och vara läsbar.

Markens höjd i ny byggnads hörn samt dess användning (hårdgjord yta, parkering, plantering mm) redovisas inte på nybyggnadskartan men på en situationsplan.

Exempelritning på nybyggnadskarta

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/nybyggnadskarta