Kontrollplan och kontrollansvarig

Kontrollplanen ska säkerställa att byggprojektet kommer att uppfylla samhällets krav. Den krävs alltid vid lov eller anmälan och ska anpassas efter vad som ska göras. En kontrollansvarig behövs i de flesta byggprojekt utom vid vissa mindre åtgärder. Genom kontrollerna ser du till att ditt projekt uppfyller samhällets krav.

Kontrollplan och riskbedömning

Kontrollplanen ska säkerställa att byggprojektet kommer att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen. Innan du tar fram förslag till kontrollplan behöver du göra en riskbedömning. Alla ärenden stora som små ska tillsammans med kontrollplanen visa upp en dokumenterad riskbedömning. Kontrollplanen fastställs i startbeskedet.

Bäst är om samtliga parter som är involverade i ditt projekt hjälps åt att ta fram risker och riskåtgärder som sedan ligger till grund för kontrollpunkter i kontrollplanen. Hur komplex din åtgärd är påverkar omfattningen av handlingarna.

För de komplexa ärendena krävs det att projektörer och entreprenörer är utsedda innan arbetet med en riskanalys kan påbörjas. Då krävs även en organisationslista framtagen med aktörer som varit involverade i riskbedömningen. Saknas det en dokumenterad riskbedömning eller organisationslista i kontrollplanen kommer inte ett startbesked att beviljas eller ett tekniskt samråd att hållas.

Tänk på att om ditt ärende kräver tekniskt samråd ska du lämna in alla handlingar som krävs senast fem dagar innan mötet. Om vi saknar handlingar eller om de inlämnade materialet anses undermåligt ställs samrådet in och du behöver boka en ny tid. 

Byggherren/sökande är ansvarig

Det är byggherren/sökande som är ansvarig för att det finns en kontrollplan för bygg- eller rivningsåtgärden.
I de fall det krävs en kontrollansvarig ska denne hjälpa byggherren med att ta fram ett förslag till kontrollplan. Eftersom kontrollplanen även kan omfatta projektering är det lämpligt att den kontrollansvarige involveras i tidigt i processen.

Efter att projektet är färdigt lämnar du som sökande den ifyllda kontrollplanen tillsammans med eventuell dokumentation och intyg till stadsbyggnadskontoret. Därefter kan du få ett slutbesked.

Kontrollplanens innehåll

Utöver byggherre, fastighetsbeteckning och åtgärd ska kontrollplanen innehålla kontrollpunkter för de kritiska momenten inom projektets projekterings- och produktionsskede. Kontrollplanen är en checklista där framgår vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera, hur och när kontrollen ska göras samt mot vad kontrollens resultat ska jämföras med och på vilket sätt resultat ska redovisas. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. 

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet vilket innebär att den ska var objektspecifik och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att säkerställa att väsentliga tekniska egenskapskrav uppfylls, att förbudet mot förvanskning följs och att kraven på varsamhet följs.

Mall för kontrollplan med ifyllbara fält.

Så fyller du i fälten

  • (VAD) ska kontrolleras: Vilket kritiskt moment ska kontrolleras?
  • (HUR) Typ av kontroll: Hur kommer kontrollen att utföras?
  • Kontrollerad (MOT VAD): Vilket dokument kontrollen jämförs mot?
  • Kontrollant: Vem ska utföra kontrollen? E = Entreprenör som utför arbetsmomenten  S =Sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt B = Byggherre

Relevanta kontrollpunkter för vanliga åtgärder

Kontrollpunkter för garage och carport 
Kontrollpunkter för mur och plank 
Kontrollpunkter för skorsten och eldstad
Kontrollpunkter för skylt
Kontrollpunkter för stoltrapplift/lyftplatta
Kontrollpunkter för uterum och orangeri
Kontrollpunkter för utvändig ändring
Kontrollpunkter för ändring av bärande konstruktion

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig ska vanligtvis utses för att medverka till att byggprojektet uppfyller byggreglernas tekniska egenskapskrav. Kontrollansvarig väljs av byggherren, det vill säga den person som för egen räkning utför eller låter utföra byggnadsarbeten. Den kontrollansvarige ska vara certifierad och ha en självständig ställning.

Boverkets söktjänst för certifierade kontrollansvariga

Boverkets information om kontrollansvariga

En kontrollansvarig ska bland annat:

  • Hjälpa byggherren med att göra ett förslag till kontrollplan
  • Hjälpa till vid inventering av rivningsavfall
  • Se till att bestämmelser och villkor följs och att nödvändiga kontroller utförs
  • Vara med vid tekniskt samråd, kontroller och vid byggnadsinspektörens arbetsplatsbesök
  • Informera om det sker avvikelser från villkor och föreskrifter, dokumentera byggplatsbesök och skriva ett utlåtande inför slutbeskedet.

Om det inte krävs lov eller anmälan krävs heller ingen kontrollansvarig. En kontrollansvarig krävs inte heller när mindre åtgärder ska utföras, som till exempel vid uppförande av mur eller carport.

 

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/kontrollplan