Ovårdad tomt och byggnad

Byggnader ska underhållas och tomter ska skötas. Det är fastighetsägarens ansvar att hålla sin fastighet i vårdat skick. Detta gäller både obebyggda och bebyggda tomter samt trädgårdar.

Det betyder att tomten och huset inte får vara störande för grannar, kunna orsaka olycksfall eller vara ett hinder i trafiken.

Du kan lämna in en anmälan om en ovårdad tomt eller en förfallet byggnad till stadsbyggnadskontoret. Du kan anmäla anonymt, men det kan göra det svårare för oss att göra en bra utredning. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

Byggnadsnämnden är den myndighet som har tillsyn över att fastighetsägare håller sina byggnader, byggnadsverk och tomter i vårdat skick och kraven regleras i plan- och bygglagen, (2010:900), PBL.

Ovårdad tomt

En tomt ska skötas så att risken för olyckor begränsas och så att den inte är störande för trafiken eller omgivningen.

Skräpiga tomter fyllda med diverse föremål (upplag) som exempelvis gamla bilar, gammalt byggnadsmaterial eller skrot är att betrakta som ovårdade. Det kan också vara in- och utfarter från tomter som upplevs som en trafikfara. Du som fastighetsägare ansvarar även för att häckar och annan växlighet inte växer så att den skymmer sikten vid utfarter och korsningar. 

Mer om hur du ser till att häckar och träd inte skymmer sikten. 

Oklippt gräsmatta eller maskrosor som växer vilt bedöms inte som ovårdad tomt.

Byggnadsnämnden kan förelägga dig som ägare att röja upp på tomten. Om du inte gör det kan du få vite, en sorts böter. 

Träd, buskar och annan växtlighet som växer in på grannens tomt regleras genom jordabalkens regler (1970:994) JB, och är inte föremål för byggnadsnämndens tillsyn.

Förfallen byggnad

Du som äger ett hus eller annan byggnad är skyldig att underhålla det och hålla det i vårdat skick. Detta gäller oavsett om du bor på adressen eller inte.

Byggnaden ska hållas hel och ordnad så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Detta innebär bland annat att renovering och underhåll ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadens historiska eller miljömässiga värde.

Byggnadsnämnden kan förelägga dig att laga eller reparera huset. Om du inte gör det kan du få vite, en sorts böter. 

Om huset är väldigt skadat kan byggnadsnämnden besluta om förbud att använda det eller så kan huset vara så skadat att det måste rivas. Om det behövs kan byggnadsnämnden genomföra åtgärderna på din bekostnad eller lämna ärendet till kronofogdemyndigheten för handräckning.