Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Kulturvärde är en sammanfattande benämning för vad som i den fysiska miljön bedöms som värdefullt ur kulturhistoriskt, estetiskt och socialt perspektiv. Det kan vara såväl enskilda byggnader som helhetsmiljöer.

Det är inte bara slott och herrgårdar som kan vara kulturhistoriskt värdefulla, utan även enkel och vardaglig bebyggelse som exempelvis är tidstypisk och som inte har förändrats allt för omfattande. Byggnader som är typiska för en viss plats eller någons levnadsvillkor kan också anses vara kulturhistoriskt värdefulla. Det handlar om vad man kan utläsa ur en miljö, till exempel levnadsvillkor och resurser i förfluten tid, byggnadstekniker, materialval, stil och form. En miljö måste alltså inte vara speciellt ålderdomlig eller ovanlig för att vara intressant.

Ändring av byggnad med kulturhistoriskt värde

Den som äger en byggnad måste bevara den så att inte byggnadens karaktär går förlorad.
Vid ändringar ska byggnadens kulturvärden tas tillvara. Det är viktigt att ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Det kan exempelvis handla om vilka fönster man kan byta till eller hur en tillbyggnad kan utformas.

En byggnad kan vara kulturhistoriskt värdefull även om den inte är utpekad i ett bevaringsprogram eller har en bestämmelser i en detaljplan. Men för att underlätta för fastighetsägare och byggnadsnämnden arbetar stadsbyggnadskontoret med att ta fram tydligare kunskapsunderlag och att revidera de äldre underlagen. Hela kommunen är ännu inte inventerad men målet är att all sammanhållen bebyggelse ska inventeras.

Mer om varsamhet och underhåll av byggnader i plan och bygglagen.

Boverkets kunskapsbank

Är ditt hus en kulturskatt?

Lunds kommuns Bevaringsprogram belyser många byggnader och miljöer som är kulturhistoriskt värdefulla. Förutom det kommunala programmet finns bebyggelse eller miljöer som Länsstyrelsen lyfter fram i sitt regionala kulturmiljöprogram och en del som ligger inom riksintresse för kulturmiljövård.

Karta med utpekade byggnader och miljöer i de kulturinventerade områdena samt riksintresse, gällande detaljplaner och områdesbestämmelser. 

Observera att det finns områden som inte är inventerade.

Lunds bevaringsprogram

Bevaringsprogrammet används som underlag för byggnadsnämndens beslut vid förändringar i kommunens miljöer. I programmet finns stora delar av kommunens kulturhistoriska värden dokumenterade.

I bevaringskommittén representeras byggnadsnämnden av fem ledamöter. Stadsbyggnadskontoret deltar genom stadsarkitekt och stadsantikvarien. Delrapporterna inom programmet är geografiskt avgränsade och innehåller mycket detaljerad info om varje enskild byggnad, men även gårds-, gatu-, och landskapsmiljöer. Det ligger till grund för byggnadsnämndens ställningstagande vid förändringar i dessa miljöer. I programmet finns ställningstagande om de kulturhistoriska värden som finns i miljöerna.

Lunds kommuns Bevaringsprogram

Länsstyrelsens Kulturmiljöprogram för Skåne

 

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/kulturmiljo