Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Kulturvärde är en sammanfattande benämning för vad som i den fysiska miljön bedöms som värdefullt ur kulturhistoriskt, estetiskt och socialt perspektiv. Det kan vara såväl enskilda byggnader som helhetsmiljöer.

Det är inte bara slott och herrgårdar som kan vara kulturhistoriskt värdefulla, utan även enkel och vardaglig bebyggelse som exempelvis är tidstypisk och som inte har förändrats allt för omfattande. Byggnader som är typiska för en viss plats eller någons levnadsvillkor kan också anses vara kulturhistoriskt värdefulla. Det handlar om vad man kan utläsa ur en miljö, till exempel levnadsvillkor och resurser i förfluten tid, byggnadstekniker, materialval, stil och form.En miljö måste alltså inte vara speciellt ålderdomlig eller ovanlig för att vara intressant.

Ändring av byggnad med kulturhistoriskt värde

I plan- och bygglagen står det att du måste vårda din byggnad och se till att den inte förvanskas. Den som äger en byggnad måste bevara den så att inte byggnadens karaktär går förlorad.
Vid ändringar ska byggnadens kulturvärden tas tillvara och utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Det kan exempelvis handla om vilka fönster man kan byta till eller hur en tillbyggnad kan utformas.

En byggnad kan vara kulturhistoriskt värdefull även om den inte är utpekad i ett bevaringsprogram eller har en bestämmelser i en detaljplan. Men för att underlätta för fastighetsägare och byggnadsnämnden arbetar Stadsbyggnadskontoret med att ta fram tydligare kunskapsunderlag och att revidera de äldre underlagen. Hela kommunen är ännu inte inventerad men målet är att all sammanhållen bebyggelse ska inventeras.

Mer om varsamhet och underhåll av byggnader i plan och bygglagen.

Boverkets kunskapsbank

Är ditt hus en kulturskatt?

Lunds kommuns Bevaringsprogram belyser många byggnader och miljöer som är kulturhistoriskt värdefulla. Förutom det kommunala programmet finns bebyggelse eller miljöer som Länsstyrelsen lyfter fram i sitt regionala kulturmiljöprogram och en del som ligger inom riksintresse för kulturmiljövård.

Karta över de utpekade byggnaderna och miljöerna i de kulturinventerade områdena. Observera att det finns områden som inte är inventerade.

Lunds kommuns Bevaringsprogram

Länsstyrelsens Kulturmiljöprogram för Skåne

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/kulturmiljo

Kontakt

Stadsantikvarie

Antikvarie: Henrik Borg
Postadress
: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
E-post: henrik.borg@lund.se

Bygglovsavdelningen

Telefontid alla vardagar kl 10:00-12:00
Drop-in-besök på kommunhuset Kristallen
onsdag-fredag kl 10:00-12:00.

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte drop-in-tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. För mer information, kontakta Medborgarcenter.

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se