Friggebod och Attefallshus

Både friggebodar och attefallshus är bygglovsbefriade men det finns fortfarande mycket att tänka på och förhålla sig till när man planerar sitt bygge.

Friggebod

En friggebod är en fristående komplementbyggnad som i de flesta fall inte kräver bygglov om den byggs i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus (exempelvis villa, par- eller radhus). Byggnaderna kan bestå av ett eller flera hus som sammanlagt är max 15 kvadratmeter och där taknockshöjden högst är tre meter. Om du vill uppföra friggeboden närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs ett medgivande från de grannar som berörs. Friggeboden får dock inte byggas närmare tomtgränsenän 4,5 metermot en gata eller allmän plats.

Attefallshus

Ett Attefallshus kräver anmälan. Du som har ett en- eller tvåbostadshus (exempelvis villa, par- eller radhus)får bygga ett eller flera så kallade Attefallshus på sammanlagt maximalt 25 kvadratmeter. Men innan du börjar bygga måste du göra en anmälan för att få ett startbesked.

Attefallshuset får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara fyra meter.Om du vill uppföra Attefallshuset närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs ett medgivande från de grannar som berörs. Attefallshus får dock inte byggas närmare tomtgränsenän 4,5 metermot en gata eller allmän plats.

Huset ska användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad). Ett Attefallshus som ska användas som komplementbostadshus ska innehålla alla funktioner som ska finnas i en bostad, till exempel inredning och utrustning för matlagning och personlig hygien och möjlighet att förvara saker.

Utöver anmälan behöver du skicka in följande handlingar till stadsbyggnadskontoret:

  • Förslag till kontrollplan – Kontrollplan krävs alltid vid anmälan.
    Mer information om kontrollplan.
  • Situationsplan – Redovisa byggnaden och ange yttermått, placering på tomten genom mått till tomtgränser. Skala 1:400.Ladda ner kartunderlag till din situationsplan.
  • Arkitektritningar – Planer, fasader och sektion i skala 1:100. Konstruktionsritning
  • Övriga handlingar – Beroende på projektets art kan exempelvis konstruktionshandlingar, installationsritningar, energiberäkning, brandskyddsdokumentation eller färdigställandeskydd behöva lämnas in. En certifierad kontrollansvarig har kunskaper om vilka kompletterande handlingar som kan behövas och hur omfattande de behöver vara.

Att tänka på

Det finns krav som måste vara uppfyllda även om det inte krävs bygglov, tillexempel brandskydd. Information om det hittar du på Boverkets webbplats. Det krävs också tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Om din fastighet ligger inom planlagt område kan det i vissa fall krävas bygglov. Kommunen kan exempelvis kräva bygglov i en kulturhistoriskt värdefull miljö. Du hittar information om kulturhistorisk värdefull bebyggelse i kommunens Bevarandeprogram ochi aktuelldetaljplan.

Mer information om kulturhistoriska byggnader och miljöer

Mer information om strandskydd

Boverkets webbplats

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Telefontid alla vardagar kl 10:00-12:00
Drop-in-besök på kommunhuset Kristallen
onsdag-fredag kl 10:00-12:00.

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte drop-in-tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. För mer information, kontakta Medborgarcenter.

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se