Avgifter och taxor

När du ansöker om lov eller lämnar in en anmälan får du betala en avgift. Avgiften går efter en taxa som kommunfullmäktige har beslutat

Avgiften är till för att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. I avgiften ingår till exempel kostnaden för:

  • Prövning av bygglov
  • Hörande av grannar i vissa fall
  • Delgivning för laga kraft
  • Tekniskt samråd
  • Startbesked
  • Platsbesök
  • Slutsamråd

Storleken på avgiften beror på vad som behöver göras och hur pass komplicerat det är.

I samband med bygglov kan även nybyggnadskarta samt utstakning och lägeskontroll av byggnaden behövas. Dessa tjänster beställer du från lantmäteriavdelningen och avgift tas ut enligt taxan.

Byggnadsnämndens taxa 

Exempel på avgifter 

Nybyggnad

Huvudbyggnad 130-199 m² (inom detaljplan eller då förhandsbesked finns)

22 700 kr

Huvudbyggnad 200-299 m² (inom detaljplan eller då förhandsbesked finns)

28 300 kr

Huvudbyggnad 200-299 m² (inom detaljplan eller då förhandsbesked finns), liten planavvikelse

34 000 kr

Huvudbyggnad 3000-3999 m² (inom detaljplan eller då förhandsbesked finns)

156 900 kr

Garage, förråd, carport, uterum 0-29 m² vid en- och tvåbostadshus

3 600 kr

Garage, förråd, carport, uterum 0-29 m² vid en- och tvåbostadshus, liten planavvikelse

4 300 kr

Garage, förråd, carport, uterum 30-49 m² vid en- och tvåbostadshus

7 200 kr

Kolonistuga 0-49 m²

3 500 kr

Tillbyggnad

Huvudbyggnad 0-29 m²

3 800 kr

Huvudbyggnad 30-49 m²

7 200 kr

Huvudbyggnad 30-49 m², liten planavvikelse

8 600 kr

Garage, förråd, carport, ändring av carport till garage 0-49 m² vid en och tvåbostadshus

3 200 kr

Mindre åtgärder

Skärmtak 0-15 m²

2 400 kr

Skärmtak 16-29 m²

3 000 kr

Skärmtak 30-49 m²

5 700 kr

Mur/plank vid en- och tvåbostadshus

2 400 kr

Skorsten och eldstad

2 400 kr

Fasadändring, mindre

2 400 kr

Fasadändring, större

5 700 kr

Takkupa, 1 st 

3 500 kr 

Takupa, 2 st

4 000 kr

Inglasning av balkong, 1 st

3 000 kr

Inglasning av balkong, 2-5 st

4 400 kr

Inglasning av balkong, fler än 5 st

5 700 kr

Solceller

1 100kr

Skyltar

Skylt 1-2 m² , 1 st

900 kr

Skylt 3-10 m², 1 st

1 400 kr

Skylt 11-20 m², 1 st

4 700 kr

Skylt >20 m², 1 st 

11 100 kr

Skyltpelare 11-20 m², 1 st

8 400 kr

Skyltpelare >20 m², 1 st

11 100 kr

Byggplatsskylt 0-15 m²

850 kr

Byggplatsskylt >15 m²

3 600 kr

Därutöver per skylt (beror på storleken)

300-3300 kr

Förhandsbesked

Förhandsbesked, utanför detaljplan

13 800 kr

Förhandsbesked, inom detaljplan

8 400 kr

Rivning (enskilt ärende)

Rivning 0-29 m²

2 100 kr

Rivning 30-49 m²

3 800 kr

Rivning 50-249 m²

5 700 kr

Rivning 250-999 m²

10 700 kr

Rivning utanför planlagt område, enbart anmälan

1 700 kr

Ändrad användning

Berörd area 50-129 m²

10 500 kr

Berörd area 130-199 m²

13 900 kr

Berörd area 200-299 m²

17 300 kr

Tidsbegränsat bygglov

Huvudbyggnad 130-199 m²

20 100 kr

Huvudbyggnad 200-299 m²

25 100 kr

Anmälan

Installation av eldstad

1 200 kr

Ändring av bärande konstruktion/branskydd, mindre

1 700 kr

Ändring av bärande konstruktion/branskydd, större

7 600 kr

Installation eller ändring av VVS, mindre 

2 500 kr

Installation eller ändring av VVS, större

7 600 kr

Attefallstillbyggnad 15 m²

3 200 kr

Attefallskomplementbyggnad 25 m²

3 200 kr

Inredande av ytterligare bostad (Attefallskomplementbyggnad)

2 400 kr

För varje tillkommande åtgärd (i samma Attefallsanmälan) tillkommer per åtgärd

   550 kr

Avvisning

 

Avvisning (*gäller endast avgiften för bygglovet, inte

startbeskedet)

bygglovavgift* x 0,25

Återkallad ansökan/Avskrivning

Avskrivning på sökandes begäran (*gäller endast

avgiften för bygglovet, inte startbeskedet)

bygglovavgift* x 0,25

Exempel på avskrivning huvudbyggnad 130-199 m² 

2 200 kr

Avslag

Avslag (*gäller endast avgiften för bygglovet, inte startbeskedet)

bygglovavgift* x 1,0

Svartbygge

 

Påbörja utan startbesked för en ny enplansvilla på 200 m² bruttoarea

108 640 kr

Påbörja utan start­besked för tillbygg­nad på 50 m² av en enplansvilla brut­toarea

30 240 kr

Påbörja utan startbe­sked för en komplementbyggnad, till exempel ett garage på 50 m² bruttoa­rea

19 040 kr

Avgiften för att installera en eldstad utan anmälan

4 480 kr

Om du tar i bruk före slutbesked

 

Ta en ny enplansvilla på 200 m² brut­toarea i bruk

21 728 kr

Ta ett nytt garage på 50 m² bruttoarea i bruk utan slutbesked

3 808 kr

 

Exempel på tillkommande avgifter i samband med bygglov

Planavvikelse

Prövning av liten planavvikelse (*gäller endast avgiften för bygglovet, inte startbeskedet)

bygglovavgift* x 1,2

Grannehörande

1-5 sakägare 

2 200 kr

6-9 sakägare

3 300 kr

>10 sakägare

6 500 kr

Kungörelse i dagstidning

2 200 kr + annonskostnad

Planavgift (detaljplan upprättad efter 1987-07-01) enkel tillbyggnad (till exempel carport, garage, uthus och ouppvärmt uterum)

0-20 m²

1 000 kr

21-30 m²

1 500 kr

31-50 m²

2 000 kr

Planavgift (detaljplan upprättad efter 1987-07-01) tillbyggnad (till exempel tillbyggnad av enbostadshus - bostadsrum)

0-29 m²

4 000 kr

30-49 m²

8 000 kr

50-129 m²

12 000 kr

130-199 m²

16 000 kr

200-299 m²

19 900 kr

300-499 m²

27 900 kr

Planavgift (detaljplan upprättad efter 1987-07-01) nybyggnad

< 200 m²

23 700 kr

200-299 m²

29 600 kr

300-499 m²

41 400 kr

3000-3999 m²

165 600 kr

Nämndsärenden

ingen extra avgift

Nybyggnadskarta - tomtyta 1-1999m²

Typ A

8 100 kr

Typ B

6 000 kr

Typ C+

2 500 kr

Typ C

1 700 kr

Räkna ut din avgift

Ovanför tabellen med exempel på avgifter hittar du länk till Byggnadsnämndens taxa, med information om hur du räknar ut din avgift. Formeln ser olika ut beroende på vilken åtgärd du planerar men justeringsfaktorn (N) är alltid 1,2 och Milliprisbasbeloppet (mPBB) för 2017 är 44,8. 

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/bntaxa

Kontakt

Bygglovavdelningen

Drop in och telefontid alla vardagar
klockan 10.00-12.00.

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid.Du kan också besöka eller ringa Medborgarcenter.

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
E-post:medborgarcenter@lund.se

Öppettider:
Måndag–torsdag: kl 08–17
Fredag: kl 08–16

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se