Avgifter och taxor bygglov

När du ansöker om lov eller lämnar in en anmälan får du betala en avgift. Avgiften går efter en taxa som kommunfullmäktige har beslutat. Storleken på avgiften beror på vad du planerar att göra och på vilken plats.

Avgiften är till för att täcka kommunens kostnad för myndighetsutövningen eller tjänsten. I avgiften ingår till exempel kostnaden för prövning av bygglov, startbesked, tekniskt samråd, platsbesök, slutsamråd, delgivning för laga kraft och i vissa fall hörande av grannar.

I samband med bygglov kan även nybyggnadskarta samt utstakning och lägeskontroll av byggnaden behövas. Dessa tjänster beställer du från lantmäteriavdelningen.
Avgifter nybyggnadskarta
Prisexempel utstakning och lägeskontroll

Räkna ut din avgift

I dokumentet Byggnadsnämndens taxa, finns information om hur du räknar ut din avgift. Formeln ser olika ut beroende på vilken åtgärd du planerar men justeringsfaktorn (N) är alltid 1,2 och Milliprisbasbeloppet (mPBB) för 2020 är 47,3.

Byggnadsnämndens taxa

Prisexempel på de vanligaste åtgärderna
Ny fristående byggnad
Tillbyggnad
Mindre åtgärder
Förhandsbesked
Rivning (enskilt ärende)
Svartbygge
Eventuellt tillkommande avgifter i samband med förhandsbesked eller lov