Ovanligt många vill bygga nytt eller riva

Just nu får vi in många lovansökningar och anmälan vilket innebär att det kan dröja innan du får återkoppling. Vi beklagar detta och ber om förståelse för situationen.

Möjligheten att träffa bygglovshandläggarna under drop in-tider är inställd tills vidare.

Telefon: 046-359 50 00 E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Altan, uterum, skärmtak

Det behövs oftast inget bygglov för en altan eller terrass vid en villa eller radhus. Däremot kan det krävas för uterum. Inglasning av en balkong eller uteplats under tak kräver bygglov.

Altaner

Altaner är bygglovsbefriade om de är lägre än 1,8 meter och byggs inom 3,6 meter från exempelvis en villa eller radhus. Altanen får inte heller placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen om inte grannarna medger det. Altaner inom de här begränsningarna får strida mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. Men är området eller byggnaden utpekad som särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt krävs alltid bygglov. Altaner som är högre än 1,8 meter eller byggs inom 3,6 meter från huset kräver oftast bygglov.

Mer information om kulturhistoriska byggnader och miljöer
Boverkets webbplats

Uterum

Ett nytt uterum kräver oftast bygglov. Inom detaljplanerat område är det bara om uterummet kan räknas som friggebod eller attefallstillbyggnad som det är bygglovsbefriat. Även om en attefallsbyggnad är bygglovsbefriad krävs en anmälan och startbesked innan du får påbörjar dina åtgärder. Utanför detaljplanerat område är en liten tillbyggnad eller en mindre friliggande byggnad (komplementbyggnad) oftast bygglovsbefriad och inte heller anmälningspliktig. 

Inglasning av en befintlig uteplats under tak kräver oftast bygglov eftersom det räknas som en fasadändring, oavsett om uteplatsen är fristående eller i direkt anslutning till huvudbyggnad. Men inom detaljplanerat område krävs bara bygglov om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Bedömning görs i varje enskilt fall. Utanför detaljplanerat område krävs inte bygglov för fasadändringar.

Tänk på att ett uterum inte får användas som bostad utan ska vara avgränsat från den övriga bostaden med en tydlig klimatskärm, så som yttervägg och dörr. Ett uterum har inte isolering eller permanenta uppvärmningsanordningar. Önskar du exempelvis installera ett element i ditt uterum förändras användningssättet och därför även byggreglerna. Detta kan till exempel innebära krav på energihushållning.

Mer information om friggebod och attefallshus 
Exempelritning på uterum
Boverkets webbplats

Skärmtak

Det är tillåtet att bygga ett skärmtak över en uteplats, balkong eller entré till en villa eller radhus om taket inte är större än 15 kvadratmeter tillsammans med andra skärmtak på din tomt.

Men skärmtak får inte monteras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte grannen godkänner placeringen. Vi rekommenderar att grannens godkännande sker skriftligt för att undvika eventuella missförstånd i framtiden. Planerar du bygga skärmtaket närmare tomtgränsen än 4,5 meter mot gata eller park krävs bygglov.

Boverkets webbplats

Ansök om lov / gör en anmälan

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror på vad du planerar att göra och på vilken plats.

Mer information om avgifter och taxor

Bygglovsguider

Bygglovsguide för att glasa in altan, veranda eller balkong
4. Gör din ansökan
3. Handläggning
2. Bilagor
1. Förberedelser
Bygglovsguide för att bygga altan, veranda eller balkong
4. Gör din ansökan
3. Handläggning
2. Bilagor
1. Förberedelser

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Telefontid alla vardagar kl 10:00-12:00
Drop-in-tiden på kommunhuset Kristallen är tills vidare inställd, på grund av sjukfrånvaro. 

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte drop-in-tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. 

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se