Altan, uterum, skärmtak

Det behövs oftast inget bygglov för en altan eller terrass vid en- och tvåbostadshus (exempelvis villa, par- eller radhus).

Altaner

Altaner är bygglovsbefriade om de inte är högre än 1,8 meter och byggs inom 3,6 meter från ett en- och tvåbostadshus (exempelvis villa, par- eller radhus). Altanen får inte heller placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen om inte grannarna medger det. Altaner inom de här begränsningarna får strida mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. Men området eller byggnaden utpekad som särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt krävs alltid bygglov. Altaner som är högre än 1,8 meter eller byggs inom 3,6 meter från huset kräver oftast bygglov.

Mer information om kulturhistoriska byggnader och miljöer

Boverkets webbplats

Uterum

Inglasning av en befintlig uteplats under tak kräver oftast bygglov eftersom det räknas som en fasadändring, oavsett om uteplatsen är fristående eller i direkt anslutning till huvudbyggnad. Men inom detaljplanerat område krävs bara bygglov om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Bedömning görs i varje enskilt fall. Utanför detaljplanerat område krävs inte bygglov för fasadändringar.

Ett nytt uterum kräver oftast bygglov. Inom detaljplanerat område är det bara om uterummet kan räknas som friggebod, attefallshus eller attefallstillbyggnad som det är bygglovsbefriat och istället kräver en anmälan. Utanför detaljplanerat område krävs oftast inget bygglov för att en liten tillbyggnad eller en komplementbyggnad.

Tänk på att ett uterum inte är avsätt att användas som bostad utan ska vara avgränsat från den övriga bostaden med en tydlig klimatskärm, så som yttervägg och dörr. Ett uterum har inte isolering eller permanenta uppvärmningsanordningar. Önskar du exempelvis installera ett element i ditt uterum förändras användningssättet och därför även byggreglerna. Detta kan till exempel innebära krav på energihushållning.

Mer information om friggebod och attefallshus

Boverkets webbplats

Skärmtak

Det är tillåtet att bygga ett skärmtak över en uteplats, balkong eller entré på ett en- eller tvåbostadshus (exempelvis villa, par- eller radhus) om taket inte är större än 15 kvadratmeter tillsammans med andra skärmtak på din tomt.

Men skärmtak får inte monteras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte grannen godkänner placeringen. Vi rekommenderar att grannens godkännande sker skriftligt för att undvika eventuella missförstånd i framtiden. Planerar du bygga skärmtaket närmare tomtgränsen än 4,5 meter mot gata eller park krävs bygglov.

Boverkets webbplats

Din bygglovsansökan

Utöver bygglovsblanketten behöver du skicka in följande ritningar i två kopior till Stadsbyggnadskontoret:

  • Situationsplan skala 1:400. På situationsplanen ska du rita in byggnaden och ange bredd och längd samt placeringsmått.Ladda ner kartunderlag till din situationsplan.
  • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du rita in till exempel rumsfunktioner, fönster- och dörröppningar samt väggtjocklekar.
  • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad). Du ska redovisa alla fasader med marknivå.
  • Kontrollplan. Mer information om kontrollplan.

Exempelritning på uterum

Ansök om lov via blankett eller e-tjänst på Lunds kommuns självservice.

Varsamhetsbestämmelser

Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla så kallade varsamhetsbestämmelser. Dessa kan gälla till exempel inom kulturhistoriskt intressanta miljöer. Det innebär att i dessa områden kan det behövas bygglov för åtgärder som annars inte kräver detta. Du kan även behöva söka strandskyddsdispens om tomten ligger i närheten av vatten.

Mer information om kulturhistoriska byggnader och miljöer

Mer information om strandskydd

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Telefontid alla vardagar kl 10:00-12:00
Drop-in-besök på kommunhuset Kristallen
onsdag-fredag kl 10:00-12:00.

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte drop-in-tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. För mer information, kontakta Medborgarcenter.

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se