Buller

Läs mer om olika former av buller, orsaker och hur vi jobbar mot buller genom vårt åtgärdsprogram.

Buller från verksamheter

Externt buller förekommer från de flesta industrier, dels från själva tillverkningsprocessen, dels från transporter, materialhantering och fläktar. Även vid byggarbetsplatser förekommer en hel del buller under olika skeden i arbetet. Särskilt under sprängnings- och grundläggningsarbeten kan bullret bli så starkt att det ofta orsakar påtagliga störningar bland dem som bor nära byggplatsen. Verksamheter typ lantbruk kan också orsaka bullerproblem.

Buller från skjutbanor

Verksamhet vid skjutbanor bedrivs huvudsakligen i föreningsform genom jaktföreningar, jaktskytteklubbar, skytteföreningar eller sportskytteklubbar. I Lunds kommun finns ett antal skjutbanor med civil skytteverksamhet samt militär skytteverksamhet på Revingehed. Ett skott från ett skjutvapen är ett ljud av impulskaraktär. Skottljudet har en hög nivå med mycket kort varaktighet vilket leder till att det märks tydligt i omgivningen.

För civila skjutbanor inrättade för skjutning är miljönämnden tillsynsmyndighet. När det gäller den militära verksamheten har generalläkaren tillsynsansvaret.

Trafikbuller

Buller från vägtrafik

Buller från trafiken är ett stort miljöproblem. Kommunens tekniska förvaltning erbjuder bidrag för plank- och fönsteråtgärder till fastigheter längs de kommunala gator där kartläggning visar att det finns bullerproblem. Se länk nederst på sidan.

Buller från järnvägstrafik

Trafikverket har ansvaret för buller från järnvägstrafik. Trafikverket har ett sektorsansvar för systemet för järnvägtransporter och är dessutom spårhållare. Det ger ett ansvar att åtgärda eventuella problem och störningar i transportsystemet.

Buller från flygtrafik

För flygtrafik och flygplatser är buller ett stort miljöproblem som påverkar många i flygplatsens omgivning. Hur flygvägssystemet utformas har därför stor betydelse för bullrets spridning och störningarnas utbredning i flygplatsens närhet.

Buller från musikevenemang

Genom god planering och rätt förutsättningar blir musikevenemang uppskattade av både publik och närboende. För att säkerställa att ljudnivån inte överskrider gällande riktvärden behöver ljudmätningar göras.

Om verksamhetsutövaren planerar att sälja eller servera livsmedel i någon form i samband med evenemanget ska miljöförvaltningen kontaktas. Tänk även på att ha en fungerande avfallshantering.

Buller inom byggnader

I byggnader finns en rad fasta installationer som kan alstra buller, bland annat fläkt- och ventilationsanläggningar, hissar, värmepumpar och fjärrvärmesystem. Det är främst i samband med sömn som denna typ av ljud uppfattas störande. Om det gäller buller i fastigheten där du bor bör du prata med fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.

Buller kan också komma från aktiviteter inne i byggnaden, till exempel från grannar, gemensam tvättstuga, hantverks- och handelsverksamhet, restauranger. I första hand ska du vända dig till den som bullrar eller hyresvärden för att komma tillrätta med bullerproblemen.

Åtgärdsprogram mot buller

Lunds kommun har tagit fram ett åtgärdsprogram mot buller. Som underlag till åtgärdsprogrammet ligger den bullerkartläggning av omgivningsbuller som gjordes 2011.

Programmet är Lund kommuns första samlade åtgärdsprogram mot buller och omfattar buller från vägtrafik och järnvägstrafik, såväl kommunala som statliga.

Målsättningen med åtgärdsprogrammet är att skapa en grund för ett systematiskt och kontinuerligt arbete med buller i Lunds kommun. Förhoppningen är att programmet skapar en förbättrad ljudmiljö och ett ännu attraktivare Lund, samtidigt som det leder till en förbättrad hälsa hos Lundabor.

Åtgärdsprogrammet gäller perioden 2014-2018 och är upprättat med stöd av förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675). Du kan läsa mer om programmet under relaterad information nedan.

Faktaansvarig: Miljöförvaltningen

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se