Buller och luftkvalitet

Buller anses idag vara det mest utbredda miljöproblemet och är den störning som berör flest människor i Sverige. Den största källan till luftföroreningar i Lund och i många andra tätorter är trafiken – både personbilar och tung trafik.

Buller - en källa till irritation och ohälsa

Buller definieras vanligtvis som oönskat ljud, vilket innebär att huruvida ett ljud upplevs som buller eller inte varierar från person till person.

Faktorer som kan påverka hur ett ljud upplevs är exempelvis tidpunkt på dygnet, i vilket sammanhang det är och vilken attityd man har till ljudet. Fysiska faktorer som ljudstyrkenivå, karaktär och frekvenssammansättning spelar förstås också en stor roll.

Ljudtryck

Skillnaden i ljudtrycksvariation mellan det svagaste ljud ett friskt öra kan uppfatta, och det starkaste ljud vi kan utsättas för, utan att örat skadas, är mer än en million gånger.

För att slippa ange ljudtrycksnivån med 7 siffriga tal, används en logaritmisk skala, dB skalan. På dB- skalan anges hörtröskeln till 0 dB. En annan fördel med dB skalan, är att den bättre motsvarar hur vi uppfattar skillnader i ljudstyrka. En fördubbling av ljudtrycksnivån innebär en ökning med 3 dB. För att vi skall uppleva att ljudstyrkan fördubblas krävs en ökning av ljudtrycksnivån med 10 dB. Detta oberoende av var på skalan man börjar.

För att begränsa bullerstörningarna i samhället finns riktvärde för vilka ljudnivåer som är acceptabla för olika störningskällor. Läs mer om riktvärdena i länkarna nedan.

Bullerstörningar

Den som känner sig störd bör först själv försöka komma till rätta med problemen genom att ta kontakt med den eller det som stör.

Luftkvalitet

Den största källan till luftföroreningar i tätorterna är vägtrafiken. Andra bidragande källor är bland annat småskalig vedeldning, oljeeldade panncentraler och hushållens allmänna utsläpp av luftföroreningar. Därutöver sker en omfattande inströmning av luftföroreningar från andra områden och länder.

Miljöförvaltningen mäter halter av kvävedioxid (NO2), marknära ozon (O3) och partiklar (PM10). I Lund finns två mätstationer för luftkvalitetsövervakning. Läs mer på sidorna Luften i Lund.

Luften i Lund

Faktaansvarig: Miljöförvaltningen

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se