Brandskydd och sotning

Tillstånd för hantering av brandfarlig vara hanteras av Räddningstjänsten Syd. På deras webbplats hittar du också information om hur och var du kan elda utomhus samt brandskyddsarbete. Kommunen ansvarar för att sotning och brandskyddskontroller utförs.

Tidigare innebar sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Numera är sotningsverksamheten uppdelad i två separata uppdrag - sotning respektive brandskyddskontroll.

Sotning

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Lunds kommun har slutit avtal om att Sotningsväsendet i Lund AB ska utföra sotningen och brandskyddskontrollen i Lunds kommun.

Rengöring av imkanaler

Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat av funktionsmässiga skäl. Ansvaret för rengöring och kontroll av imkanalen inklusive spisfläkt och filter ligger på fastighetsägaren.

Observera att imkanaler i restauranger och andra större kök ska sotas med ett visst intervall.

Sotning och brandskyddskontroll på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats

Ska du byta eller installera en ny imkanal är det anmälningspliktigt.
Läs mer om det under Kaminer och eldstäder.  

Fastighetsägare kan ansöka om att få göra sotningen själv

Fastighetsägaren kan under vissa förutsättningar själv få utföra sotning på den egna fastigheten, men ansökan om detta måste göras hos byggnadsnämnden. Kravet är att sotningen genomförs på ett urbrandskyddssynpunkt betryggande sätt och byggnadsnämnden prövar den sökandes lämplighet.

Ansökan om egen sotning

Brandskyddskontroll

Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontroll. Lunds kommun har slutit avtal med Sotningsväsendet i Lund AB som skall utföra brandskyddskontrollen inom kommunen.

Brandskyddskontrollen görs för att man i ett tidigt skede ska upptäcka fel och brister som kan innebära risker för brand. Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen, taket och takskyddsanordningarna.

Intervall för de vanligaste objekten i småhus

Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som Räddningsverket har bestämt.

 • Värmepannor
  - Eldning med fasta bränslen, t ex ved, pellets eller flis - 6 år
  - Eldning med olja eller gas - 3 år
 • Köksspisar
  - Eldning med fasta bränslen - 3 år
  - Eldning sker i mycket begränsad omfattning (ej föruppvärmning eller matlagning) - 6 år
  - Eldstaden är belägen i ett fritidshus - 6 år
 • Lokaleldstäder
  - För lokaleldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd - 3 år
  - För lokaleldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd - 4 år
  - Eldstaden är belägen i ett fritidshus - 6 år

Avgifter för sotning och brandskyddskontroll

Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll beror på vilken typ av anläggning du har. Kontakta Sotningsväsendet i Lund AB på 046-20 90 94 för information om pris. 

Sotningsväsendet i Lund ABs webbsida

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/sotning

Kontakt

Sotningsfrågor

Midhat Kaltak
Telefon: 046-359 54 20
E-post:midhat.kaltak@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se