Framtidens Stadshall

Vi vill sätta Sveriges enda Stadshall på kartan. Stadshallen ska vara del i en levande demokratisk mötesplats i en attraktiv stadskärna med kultur i fokus och vara värdeskapande i Lunds tillväxt.

Två bilder på stadshallen

Ett koncept benämnt "Från finrum till vardagsrum" har tagits fram för att utveckla Stadshallen som en del av ett större centrumlyft.

Du kan läsa mer i foldern nedan eller projektprogrammet, som är en bilaga till de upphandlingar som genomförs under vintern 2018/19 för att knyta arkitekt, operatör, byggentreprenör och samverkansbyggledare till projektet.

Målbilden, som antogs av kommunstyrelsen i november 2017, slår fast att Stadshallen ska vara del i en levande demokratisk mötesplats i en attraktiv stadskärna med kultur i fokus och vara värdeskapande i Lunds tillväxt.

Det innebär att Lunds kommun, utöver en omfattande renovering, ska förädla ochförbättra byggnaden och anpassa den för att kunna möta framtiden.
Vi ska inte riva den.
Vi ska inte sälja den.
Vi ska inte inte göra någon helomvändning vad gäller utbudet utan utgå från de verksamheter som funnits i Stadshallen ända sedan den byggdes: kultur och demokrati.

Konceptet går under arbetsnamnet ”Från finrum till vardagsrum” och markerar att Stadshallen ska vara välkomnande för alla:

1. Stadshallen ska vara en naturlig mötesplats för Lundaborna i byggnadens olika delar med till exempel restaurang/café, kultur- evenemang och en ”social motor”, exempelvis ett minibibliotek.
2. Huset ska öppnas upp mer än tidigare för att uppfattas som ett välkomnande och levande hus med verksamhet och aktiviteter under nästan alla dygnets timmar.
3. Stadshallen ska vara fylld med musik, teater, humor, utställningar, dans, konferenser, möten, arrangemang och festivaler.
4. Kultur- och fritidsförvaltningens nuvarande evenemang, konserter och arrangemang för unga och amatörer är en självklar del i husets utbud även med det nya konceptet.
5. Huset ska kunna användas för alla typer av möten och konferenser med kulturella förtecken.
6. Verksamheten ska delas in i särskilda block/inriktningar/driftsdelar.
7. Större flexibilitet ska möjliggöras av befintlig area i byggnaden.
8. Hyresintäkterna ska ökas genom ökad nyttjandegrad.
9. Projektet är komplext och konceptet ska utvecklas stegvis över tid i dialog med inblandade.
10. Restaurang och/eller café ska finnas för arrangemang inom huset liksom egna gäster.
11. Stadshallens verksamheter och lokaler ska stödja varandra för att uppfylla målbilden.
12. En organisationsform för konceptet som gör det möjligt att långsiktigt skapa en mer levande mötesplats.

Som grund för dessa upphandlingar finns ett nytt projektprogram, som du hittar nedtill på denna sida. Underlagen till upphandlingarna hittar du på opic.com/upphandlingar - sök på ”Stadshallen i Lund” (sidan kräver inloggning).

Kontakt

Lundafastigheter

Serviceförvaltningen

Besöksadress kontor: Brotorget 1, Lund
Besöksadress fastighetsservice och lokalvård: Bryggaregatan 23, Lund

Telefonfelanmälan: 046-359 51 08
Telefontid för felanmälan: vardagar kl. 811 och kl. 1315
Telefonakuta fel Larmcentralen: 046-359 40 40

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se