Vision och mål

Visionen för Brunnshög har tre komponenter: forskningsanläggningarna och miljön kring dem, en exceptionell stadsdel som matchar anläggningarna samt ett besöksmål som lockar både regional och internationell publik.

visionsbroschyr.JPG

Visionsdokumentet riktar sig till alla som vill veta mer om den nya stadsdelen, men också mer specifikt till politiker, tjänstemän, byggaktörer, markägare och deras samarbetspartners. Visionsdokumentet fokuserar på att förmedla och förtydliga kärnan i visionen, samt ge en bild av Brunnshög både som helhet och dess olika delområden.

Upplevelseplanen är en inspirationsguide att använda för att maximera sinnesintryck och skapa goda mötesplatser i Brunnshög.