Hållbarhets-PM & Rapporter

Här finns rapporter att ladda ned.

HållbarhetsPM_webb.JPG

Hållbarhets-PM Brunnshög med åtgärdsprogram (för utskrift) >>
En beskrivning av Brunnshögs hållbarhetsmål och vad Lunds kommun med samarbetspartners gör för att förverkliga dessa, och är ett verktyg för att nå dem.

Hållbarhets-PM Brunnshög med åtgärdsprogram (formulär) >>

Formulär för Upplevelseplan Brunnshög >>

Visionen för södra Brunnshög är en varierad och attraktiv stadsmiljö. För att försöka uppnå det förbinder sig byggaktörer i området att följa detta gestaltnings-PM. Fokus ligger på att uppmuntra till experimentlusta och att extra stor omsorg ägnas åt utformningen av fasader som vetter mot offentliga rum. Gestaltnings-PM:t omfattar även markens utformning vid förgårdar och gemensamhetsanläggningar.

Slutrapport >>
Delegationen för hållbara städer har stöttat planeringen av Brunnshög genom att medfinansiera projektet ”Brunnshög hållbar kunskapsstad”.

Trafikstrategi för Brunnshög >>
Omfattningen, tätheten och de höga ambitionerna för Brunnshög ställer stora krav på transportsystemet. Denna rapport visar hur trafik- och stadsplaneringen i stadsdelen kan bidra till att Lunds klimatmål uppnås.

Parkeringsnorm för Brunnshög >>

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun >>

Rapporter framtagna inom TITA-projektet

Stadens möjligheter som blädderbok >>

Stadens möjligheter som pdf-fil >>

Sammanfattning av forskningsresultat när det gäller de rumsliga aspekterna avmötesplatsbegreppet.
(Thomas Wikström och Lina Olsson)

coLAB CITY som blädderbok >>

Jämförande rumslig studie av internationellt framgångsrika forskningsmiljöér.
(Smog studio i samarbete med Push Architecture)Boken är för stor för att lägga ut som pdf-fil.

Mötesplats Lund NE som pdf-fil >>

Två rapporter i en bok: en intervjuundersökning med gästforskareom deras behov av mötesplatser och en rapport som ger förslag till konkretamötesplatser i det offentliga rummet i Lund NE/Brunnshög.
(Intervjustudien: Oxford research genom Johannes Henriksson) (Rapport programmering: Sweco genom Jennie Fagerström och Kani Abu-Bakr)

Förstudie xssom pdf-fil >>

Förstudie för ett Science center i direkt anslutning till ESS och MAX IV.
(Elisabet Johnson, Jan Riise och Arne Berge)

Slutrapport för delprojekt TI3 som pdf-fil >>

- Mötesplats Lund NE, TITA ESS MAX IV i regionen.
(Eva Dalman, Susanna Hansson och projektarbetsgruppen)

Relaterad information