Med framtiden i sikte

I framtidens stad ställs helt andra krav på hållbarhet än idag. Brunnshög ska vara ett europeiskt föredöme, en pionjär som står längst fram i utvecklingen. Nedan samlas konkreta exempel på vad som gör Brunnshög hållbart – på riktigt.

Forskning som värmerForskingsanläggningarna

Forskningsanläggningarna ESS och MAX IV kommer att generera stora mängder överskottsvärme. För att ta vara på denna bygger Kraftringen världens största lågtempererade fjärrvärmenät. Energin, som annars skulle gått till spillo, återanvänds på ett innovativt och effektivt sätt – helt i linje med Brunnshögs vision om en hållbar stadsutveckling.

MAX IV & ESS

Illustration: Henning Larsen Architects.

Visionsbild över Kunskapsparken med pojke på gräsbevuxen äng. Bilden är framtagen av Mandaworks.Härodlat i stället för närodlat

Parker med ätbara växter. Odling på innergårdarna, taken och i matbutiken. Och forskning i världsklass kring livsmedel och odling. I Brunnshög möts stad och land – de bördiga odlingsfälten flätas samman med den tätbebyggda stadsmiljön, där kontakten med den goda jorden alltid finns runt hörnet.

Illustration: Mandaworks.

BrunnshögFramtiden går på räls

Spårvägen mellan Lund C och ESS är en satsning på framtidens kollektivtrafik. Fördelarna är uppenbara – spårvägar kan transportera många människor samtidigt, de är miljövänliga och släpper inte ut några avgaser eftersom de drivs med el.

Spårvägen kommer att gå i trafik i december 2020 och är en del av tredjedelsmålet: maximalt en tredjedel av trafiken till och från Brunnshög ska ske med bil, minst två tredjedelar ska ske med cykel eller kollektivtrafik.

Spårväg Lund C - ESS

Medaljgatan_Brunnshög Infrastruktur som suger

Då Brunnshög byggs tätt krävs en yteffektiv avfallshantering. I anslutning till stadsdelens övriga infrastruktur byggs därför ett stort sopsugssystem. Inkasten ska vara anpassade för snabb, hygienisk och enkel hantering av avfallet med hög grad av automation. På så vis slipper sopbilar köra in i och ut ur stadsdelen – avfallet skickas direkt till avfallscentralen i stället.

Läs mer om sopsugssystemet på Lunds Renhållningsverks sidor

Illustration: Karin Serin.

Dagvattensystem i Brunnshög
För framtidens klimat

Klimatförändringarna som väntar medför risker för kraftiga skyfall och översvämningar. I Brunnshög skapas därför ett sammansatt system för hantering av dagvatten med kanaler, öppna dagvattenstråk och fördröjningsdammar. Genom dessa system görs dagvattnet synligt i hela stadsdelen och blir ett självklart inslag i Brunnshög. 

Hur vi arbetar med hållbarhet

Brunnshögs hållbarhetsmål

Relaterad information