Aktuell strukturplan för Brunnshög

En strukturplan visar ett områdes sammanhang av gator, grönska, stadsrum, bebyggelse samt dess koppling till omgivningen.

Brunnshog Strukturplan

En strukturplan är en strategisk plan för hur mark ska användas.

Medan en detaljplan redovisar den exakta lokaliseringen för markanvändning och byggande gör inte strukturplanen det. På så sätt kan strukturplanen sägas ligga på en nivå mellan översiktsplan och detaljplan.

Till skillnad från ett planprogram är en strukturplan inte juridiskt bindande. En strukturplan kan ses som ett visionärt dokument som ska framhäva en stadsdels potential att utvecklas.

Relaterad information