Rapporter framtagna inom TITA-projektet

Under 2010–2012 bedrev Region Skåne i samarbete med 42 andra offentliga aktörer i Skåne och Blekinge projektet ”ESS MAX IV i regionen – TITA”. Förkortningen står för Tillväxt och Innovation (TI) samt Tillgänglighet och Attraktivitet (TA).

Sammanfattning av forskningsresultat när det gäller de rumsliga aspekterna av mötesplatsbegreppet finns i dokumentet ”Stadens möjligheter” (Tomas Wikström och Lina Olsson, 2012).

En jämförande rumslig studie av internationellt framgångsrika forskningsmiljöer har också gjorts av Smog studio i samarbete med Push Architecture. Studien finns som bok.

Stadens möjligheter (som blädderbok)

Stadens möjligheter (som pdf)

Två rapporter i en bok: en intervjuundersökning gjord 2012 med gästforskare om deras behov av mötesplatser och en rapport som ger förslag till konkreta mötesplatser i det offentliga rummet i Lund NE/Brunnshög.
(Intervjustudien: Oxford Research genom Johannes Henriksson)
(Rapport programmering: Sweco genom Jennie Fagerström och Kani Abu-Bakr)

Mötesplats Lund NE (som pdf)

Upprättandet av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund NE/Brunnshög utgör grunden för denna rapport, som identifierar riktmärken och attribut för fysiska sammanhang och miljöer för forskning och innovation i världsklass.

coLAB CITY – en jämförande studie om forskningsmiljöer (som blädderbok på engelska)

Förstudie för ett science center i direkt anslutning till ESS och MAX IV.
(Elisabet Johnson, Jan Riise och Arne Berge)

Förstudie XS (som pdf)

Slutrapport för delprojekt TI3: ”Mötesplats Lund NE, TITA ESS MAX IV i regionen”
(Eva Dalman, Susanna Hansson och projektarbetsgruppen)

Slutrapport för delprojekt TI3 (som pdf)