Program, planer och strategier

Här hittar du dokument, rapporter och annat material som tagits fram under årens lopp i samband med planeringen av Brunnshögs utbyggnad.

Delegationen för hållbara städer har stöttat planeringen av Brunnshög genom att medfinansiera projektet ”Brunnshög hållbar kunskapsstad”.

Slutrapport om den hållbara kunskapsstaden Brunnshög 2010–2013

Planer för Brunnshög

Dispositionsplan för centrala Brunnshög

Fördjupning av översiktsplan för Brunnshög

Ramprogram Science Village

Gällande detaljplaner

Kvalitetsriktlinjer för allmän platsmark i centrala Brunnshög

Formulär för Upplevelseplan Brunnshög (ifyllningsbar pdf)

Gestaltnings-pm för södra Brunnshög (2016)

Trafik och parkering

Omfattningen, tätheten och de höga ambitionerna för Brunnshög ställer stora krav på transportsystemet. Rapporten ”Trafikstrategi för Brunnshög” visar hur trafik- och stadsplaneringen i stadsdelen kan bidra till att Lunds klimatmål uppnås.

I Brunnshög ska trafikplaneringen ta sin utgångspunkt i fotgängarens och cyklistens situation och önskemål. Minst två tredjedelar av trafiken till och inom Brunnshög ska ske med cykel eller kollektivtrafik, och max en tredjedel med bil. Detta kallar vi tredjedelsmålet.

Tredjedelsmålet

Trafikstrategi för Brunnshög (2012)

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun (2018)