Hämta dokument och bilder

Här hittar du blandat material som tagits fram om Brunnshögsprojektet.

LAB

I vissa fall är materialet framtaget av Lunds kommun, och i andra fall är det material som externa aktörer tagit fram. Här hittar du rapporter, broschyrer, faktablad och andra dokument som har med framväxandet av det nya Brunnshög att göra.

Arkeologi och kulturmiljö

Långt innan Sverige blev ett land fanns det människor på den plats vi i dag kallar Brunnshög. Brunnshög har således en lång historia. Inför bygget av den nya stadsdelen gjorde arkeologer stora utgrävningar här.

Kulturmiljöinventering för Lund NE/Brunnshög (ej beslutad i byggnadsnämnden)

Liten sammanfattning av resultatet av de arkeologiska undersökningarna

Länk till Riksantikvarieämbetets webbplats avseende UV Syd, Daff 2009:2
(samtliga dokument som hör till DAFF 2009:2)

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2009:2. Arkeologisk undersökning 2007–2008. Brunnshög. Delområde 1, 3, 5 och 6: neolitikum och järnålder i nordöstra Lund.

Länk till Riksantikvarieämbetets rapport 2013:44

Arkeologisk förundersökning 2012. Boplatser, gravar, hantverk och offer från sten-, brons- och järnålder, Skåne, Odarslöv socken, Östra Odarslöv 13:5, Lunds kommun

Hållbarhet och innovation

Brunnshög ska under de närmaste decennierna utvecklas till en attraktiv blandstad och ett skyltfönster för det senaste inom hållbar stadsutveckling med alla dess delar: arkitektur, mötesplatser, serviceutbud, teknisk försörjning, tekniska lösningar med mera. För att kunna möta de utmaningar detta innebär krävs en tät samverkan mellan olika aktörer och kompetensområden.

I hållbarhetsöverenskommelsen finns en beskrivning av Brunnshögs hållbarhetsmål och vad Lunds kommun med samarbetspartner gör för att förverkliga dessa. Vårt hållbarhets-pm är ett verktyg för att nå målen.

Hållbarhetsöverenskommelse Brunnshög med åtgärdsprogram (pdf för utskrift)

Broschyr: Hållbara Brunnshög – en sammanfattning av initiativ och projekt

Brunnshögs hållbarhetsmål och Brunnshögskontraktet

Program, planer och strategier

Här hittar du dokument, rapporter och annat material som tagits fram under årens lopp i samband med planeringen av Brunnshögs utbyggnad.

Delegationen för hållbara städer har stöttat planeringen av Brunnshög genom att medfinansiera projektet ”Brunnshög hållbar kunskapsstad”.

Slutrapport om den hållbara kunskapsstaden Brunnshög 2010–2013

Planer för Brunnshög

Dispositionsplan för centrala Brunnshög

Fördjupning av översiktsplan för Brunnshög

Ramprogram Science Village

Gällande detaljplaner

Kvalitetsriktlinjer för allmän platsmark i centrala Brunnshög

Formulär för Upplevelseplan Brunnshög (ifyllningsbar pdf)

Gestaltnings-pm för södra Brunnshög (2016)

Trafik och parkering

Omfattningen, tätheten och de höga ambitionerna för Brunnshög ställer stora krav på transportsystemet. Rapporten ”Trafikstrategi för Brunnshög” visar hur trafik- och stadsplaneringen i stadsdelen kan bidra till att Lunds klimatmål uppnås.

I Brunnshög ska trafikplaneringen ta sin utgångspunkt i fotgängarens och cyklistens situation och önskemål. Minst två tredjedelar av trafiken till och inom Brunnshög ska ske med cykel eller kollektivtrafik, och max en tredjedel med bil. Detta kallar vi tredjedelsmålet.

Tredjedelsmålet

Trafikstrategi för Brunnshög (2012)

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun (2018)

Aktuell strukturplan för Brunnshög

En strukturplan visar ett områdes sammanhang av gator, grönska, stadsrum, bebyggelse samt dess koppling till omgivningen. En strukturplan är en strategisk plan för hur mark ska användas.

Medan en detaljplan redovisar den exakta lokaliseringen för markanvändning och byggande gör inte strukturplanen det. På så sätt kan strukturplanen sägas ligga på en nivå mellan översiktsplan och detaljplan.

Till skillnad från ett planprogram är en strukturplan inte juridiskt bindande. En strukturplan kan ses som ett visionärt dokument som ska framhäva en stadsdels potential att utvecklas.

Strukturplan för Brunnshög

Mer material

Rapporter framtagna inom TITA-projektet

Visionsbilder