Nöjdare brukare och friskare medarbetare med IBIC

Lunds kommun är först i Sverige med att införa arbetssättet IBIC i hela vård- och omsorgsverksamheten. De positiva effekterna för både brukare och medarbetare är stora.

Kvinna som ler. Kvinnan är Emma Magnusson.Sedan år 2013 har Lunds kommunarbetat med IBIC, ett målfokuserat arbetssätt inom vård och omsorg. Med IBIC låter man brukarens individuella behov beskrivas genom systematisk dokumentation och samtliga brukare följs upp. Handläggaren sätter också upp tydliga och mätbaramål utifrån brukarens individuella behov.

– Tidigare pratade man om insatser,men inte strategier. Om en brukare vill gå till en träffpunkt för att dricka kaffe men inte vågar, till exempel. Då är det viktigt att alla som finns runt brukaren känner till det – och vilken strategi man ska ha för att nå det målet, säger biståndshandläggare Emma Magnusson.

Smågrupper kring varje brukare

Handläggaren för dokumentation kring brukarens individuella behov och därefter tar enhetschef Yvonne Bliander och hennes medarbetare uppdraget vidare. De lägger upp en planering som fungerar för både brukare och undersköterska.

En kvinna står lutad mot en cykel och en annan kvinna står bredvid. De ser glada ut

– Effekterna är tydliga. För att kunna arbeta med mätbara mål har vi begränsat antalet medarbetare kring varje brukare. Vi har bildat smågrupper med fyra undersköterskor,och oftast är det endast dem brukaren träffar dagtid,säger Yvonne Bliander.

Undersköterskorna styr hur insatserna ska utföras och hur lång tid de tar, och de ser stora fördelar med arbetssättet.

– Jag tycker det är jättebra. Vi har fått ökad kontinuitet, minskad sjukfrånvaro och dessutom stärkt undersköterskans kontaktmannaskap,säger Tanja Nilsson, samordnare och undersköterska.

Årligen eller vid behov träffas brukaren, biståndshandläggaren och övriga medarbetare för att följa upp hur brukaren har det och om de lyckats nå brukarens mål.

– Tydligare mål och uppföljninggör att vårt arbete blir synligare och vi får kvitto på att vi når målen, säger Tanja Nilsson.

– Ja, med delaktighet och större eget ansvar har frisknärvaron ökat, avslutar Yvonne Bliander.

Fakta om IBIC

Individens behov i centrum, IBIC,är ett behovsinriktat och systematisktarbetssätt framtaget av Socialstyrelsen, med strukturerad dokumentation av behov, mål och resultat i handläggningen, genomförandet och uppföljningen av vårdoch omsorg.

Lunds kommun är först i Sverige med att genomföra IBIC fullt ut i alla verksamhetsdelar.Dessutom prövas premiering av måluppfyllelse i ett Vinnova-projekt.