Facklig samverkan

Lunds kommun har ett samverkansavtal med de fackliga organisationerna.

Avsikten med avtalet är att underlätta samverkan mellan parterna och öka de enskilda medarbetarnas möjlighet till delaktighet, inflytande och information. Information, förhandlingar och arbetsmiljöfrågor ska vara en naturlig kontinuerlig process i verksamheten. Den enskilde medarbetaren har rätt att medverka i förändringsarbete från planeringsstadiet, men har också skyldighet att verka för en god arbetsmiljö.

Samverkansavtalet utgår ifrån Medbestämmandelagen och Arbetsmiljölagen samt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete. Hur avtalet ska tillämpas i verksamheten bestäms av varje förvaltning och de lokala fackliga organisationerna.

Arbetsplatsträffar

Ett viktigt medel för samverkan enligt avtalet är arbetsplatsträffar. Medarbetarna ska ha ett så stort direkt inflytande som möjligt, både i den dagliga verksamheten och i planerings- och utvecklingsfrågor. Arbetsplatsträffarna innehåller därför frågor om bland annat personal, verksamhet, arbetsmetoder, arbetsmiljö, utbildning och utveckling, ekonomi/budget och jämställdhet/mångfald.

Samverkansgrupp

På en stor arbetsplats eller när flera arbetsplatser berörs kan en samverkansgrupp skapas. I gruppen ska företrädare för arbetsgivaren och fackliga företrädare delta. I samverkansgruppen sker information och dialog från planering till beslut i aktuella personal- och verksamhetsfrågor. Det finns även en central samverkansgrupp som behandlar kommunövergripande frågor.

I samverkansavtalet ingår även arbetsmiljöfrågor. Arbetsgivaren och arbetstagare ska samverka för att skapa en god arbetsmiljö. Skyddsombud och medarbetare ska kunna medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

När ett ärende har behandlats i en samverkansgrupp eller på en arbetsplatsträff med samverkansgrupps ställning har arbetsgivarens förhandlingsskyldighet enligt § 11 och 19 i Medbestämmandelagen fullgjorts. I samverkansavtalet ingår också arbetstagarnas rätt till betald ledighet för att mottaga facklig information.

I Lunds kommun finns ett flertal fackliga organisationer. De största organisationerna når du på kontaktuppgifterna nedan. De fackliga organisationerna kan ge dig mer information om facklig verksamhet och medlemskap.

Fackliga organisationer

Kommunal

Telefon: 046-359 67 31, 359 67 32, 359 67 33 eller 359 67 34

Vision

E-post: vision.lund@lund.se

Vårdförbundet

Telefon: 046-359 54 46

Lärarförbundet

Telefon: 046-359 57 35 eller 359 67 21

Lärarnas Riksförbund

Telefon: 046-359 67 24