Lunds kommun som arbetsgivare

Vi är över 10 900 medarbetare som jobbar på Lunds kommun. Tillsammans ger vi service till kommunens medborgare inom en rad områden: allt från förskola, äldreomsorg, bygglov, miljö och renhållning till transportsystem samt kultur och fritid. Gemensamt för oss är att vi alla arbetar för att våra medborgares bästa.

Medarbetare

Det är när vi möter medborgarna som de upplever kvaliteten på vår service. Därför är våra medarbetares engagemang och delaktighet av största vikt för Lunds kommun. Som medarbetare är vi med och påverkar och tar aktiv del i våra verksamheters utveckling.

Gemensamma värderingar

Våra gemensamma värderingar som medarbetare i Lunds kommun tar sitt avstamp i vår vision och de tre förhållningssätten, lyssna, lära och leda. Till de tre förhållningssätten har vi lagt fem viktiga målområden för vad som ska känneteckna oss som arbetgivare.

Kompetensförsörjning

Lunds kommun ska arbeta aktivt och systematiskt med att attrahera och rekrytera kompetenta medarbetare och med att utveckla och behålla befintliga medarbetare i syfte att nå verksamhetens mål på kort och lång sikt.

Attraktiva anställningsvillkor

Våra anställningsvillkor och förmåner ska göra det möjligt att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Lönen ska vara individuell. Likvärdigt arbete ska ge likvärdig lön.

Arbetsmiljö och hälsa

I Lunds kommuns arbetsmiljöpolicy framgår det vad vi ska göra för att systematiskt förebygga ohälsa och olycksfall och för att uppnå en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv.

Lika rättigheter och möjligheter

Våra arbetsplatser ska kännetecknas av respekt för alla människors lika värde och frihet från diskriminering. Alla medarbetare ska behandlas likvärdigt vad gäller arbetsförhållanden, anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter.

Delaktighet och inflytande

Lunds kommun är en politiskt styrd organisation och som medarbetare ska vi se till att genomföra besluten på bästa möjliga sätt. Medarbetarna ska ges goda möjligheter att bidra till verksamhetens utveckling bland annat genom samverkansavtalet med de fackliga organisationerna.

Läs mer om Lunds kommuns gemensamma värderingar i vår arbetsgivarpolicy.

Intyg från arbetsgivaren Lunds kommun

Du som är eller har varit anställd i Lunds kommun tidigare har möjlighet att beställa intyg från arbetsgivaren. Det kan till exempel vara tjänstgöringsintyg, anställningsintyg/löneintyg. 

Beställ intyg från arbetsgivaren Lunds kommun

Relaterad information