Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Skolområde Linero/Tuna/Östra Torn (LTÖ) innefattar förskolor, förskoleklasser, skolor, fritidshem, en lokalt integrerad grupp och fritidsklubbar. Verksamheten inom skolområdet leds i dagsläget av ett ledningsteam bestående av TF skolområdeschef, administrativa chefer, förskolechefer, biträdande rektorer och rektorer. Dessa ansvarar gemensamt för verksamheten i ett 1-16-års perspektiv, där förskola och skola har en gemensam syn på barns- och elevers utveckling och lärande.

Toppens förskola är en mindre förskola med tre avdelningar som öppnades i augusti 2006. Toppen har en stor, uppvuxen gård och är belägen på bottenvåningen av ett flerfamiljshus. Förskolan har en rik närmiljö med närhet till bl.a. en liten skog, dammar, pilkojor, 4H-gård, mm.
När du kliver in på Toppens förskola berättar vår rika lärmiljö och barnens avtryck var vi befinner oss i det målstyrda arbetet. Våra hörnpelare är omsorgsfull lekfull undervisning, ett aktivt närvarande förhållningssätt, struktur och tillgänglig lärmiljö. Verktygen för detta är innovation, arbetsglädje och ett aktionsforskande arbetssätt mot gemensamma mål. Vi har ett digitalt verktyg för systematiskt kvalitetsarbete som vi reflekterar och skriver i på varje reflektionstillfälle. På så sätt kan vi kontinuerligt se hur våra insatser gör skillnad. Tillsammans skapar vi en verksamhet på vetenskaplig grund, där barnet genom att ingå i positiva och meningsfulla sammanhang utvecklas, lär och får känna tilltro till sin egen förmåga. Efter att ha arbetat teoretiskt och praktiskt med lärmiljö under lång tid har vi en stimulerande och estetisk lärmiljö som uppmuntrar till utforskande, lek och möten. Vi ser gärna att du är med och tillvaratar och vidareutvecklar detta med din, dina kollegors och barnens kreativitet som drivkraft.

Förskollärare till spännande förskola med fina lärmiljöer på Östra Torn

Arbetsuppgifter

I dagsläget vandrar barnen genom förskolans tre avdelningar i takt med sin ålder. Vi arbetar med att dela in barnen i minde grupper under dagen för att skapa goda lär- och utvecklingsmöjligheter. Olika rum stimulerar olika uttrycksformer. Arbetet vilar på en tydlig struktur i form av mötestavlor som löper som en röd tråd genom hela förskolan. Vid dessa använder vi bilder som verktyg för att göra det visuellt för barnen. Våra morgonmöten sätter ramen för dagen och fokus ligger på barnens delaktighet. Barnen ingår sedan i flexibla grupper beroende på var vi befinner oss i våra projektarbeten.

Med utgångspunkt i läroplanen arbetar vi fördjupande med flera läroplansmål parallellt i vardagen. Vi har ett pågående arbete med vårt undervisningsuppdrag kopplat till BFL (bedömning för lärande) där litteratur och diskussioner utgör en levande del av verksamheten. För närvarande fördjupar vi oss i digitalisering.

Kvalifikationer

Förskollärarutbildning. Du är en kreativ pedagog med yrkesstolthet, arbetsglädje och förmåga att skapa meningsfulla sammanhang. Du har ett stort engagemang för verktyg för undervisning såsom relationer, närvaro, lärmiljöer, aktiviteter och material. Du bidrar i våra diskussioner kring kommande reviderade läroplan, för att erbjuda en förskola på vetenskaplig grund. Du kopplar samman teori med praktik och har förmåga att leda det pedagogiska arbetet inom utvecklingsprocesser som verksamheten beslutar. Tillsammans med kollegor arbetar du för att upprätthålla struktur och goda, trygga relationer som ett tydligt nav i verksamheten.
Just nu har vi särskild fokus på att levandegöra lerspråket, digitalisering och mångkulturalitet i vardagen och har fått fortbildning i form av en kommungemensam utvecklingsdag, ateljéristor från Malmö universitet samt en författare till boken "Mediepedagogik på barnens villkor". Vi ser gärna att du vill vara med och utveckla dessa spår samt bidra i någon av våra arbetsgrupper. Vi har bl. a en grupp för projektpedagoger, som tar ett extra ansvar för att förankra pågående utvecklingsprocesser samt inspirera inom pågående projektarbeten på avdelningarna. Projektpedagogerna har också en idébank under uppbyggnad med bilder av vår föränderliga lärmiljö. Vi har en IKT-grupp, som arbetar med att formulera våra strategier kring det digitala arbetet med barnen där fokus ligger på barnet som producent. Vi har en utegrupp samt en likabehandlingsgrupp, som via en nallesymbol arbetar för tydligt barnfokus i vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vi har också läsombud, som under hösten arbetat med att bygga upp ett förskole bibliotek utifrån en normkreativ grund.
Du är flexibel och kan arbeta med både yngre och äldre barn i verksamheten. Erfarenhet/utbildning inom Reggio Emilias pedagogiska filosofi är en merit, så även att ha arbetat med barn i behov av särskilt stöd.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Deltid
Tillträde: 2019-01-07

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2018-12-14

Referensnummer

310/2018
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande. För att du ska få arbeta inom förskola/skola eller annan pedagogisk verksamhet måste du uppvisa ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Läs mer och hämta blanketten på www.polisen.se Sysselsättningsgrad: 75 % Lönebeskrivning: Ange löneanspråk i ansökan. Ansökningarna kommer att hanteras löpande vilket innebär att man kan komma att kallas till intervju under ansökningstiden. Tjänsterna tillsätts under förutsättning att de inte behöver tas i anspråk av redan anställd medarbetare.

Kontaktperson(er)

Namn: Jessica Berggren
Title: Förskolechef
Telefon: 046-359 79 84

Förskolan Toppen, Barn- och skolförvaltningen

Tillbaka till lista